اجرای عملیات برش بتن به صورت پیشرفته در سیتی سنتر ۱ قشم