ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﻧﺎ

برش بتن

ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﻧﺎ

واﺣﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﻧﺎ :

از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻـﻨﻌﺘﯽ دﻧﺎﻣﺎﺷﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮش ﺳـﺎزه ھﺎ ی ﺑﺘﻨﯽ اﻋﻢ از ﻣﺴـﻠﺢ  و  ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﮫ در ﻧﻮع ﺧﻮد از ﮐﺎراﺋﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  و ﻧﯿﺰ  ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﺎر آزﻣﻮده و ﻣﺒﺘﮑﺮ ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی  ﺧﻮد ،  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را  در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﺮﺿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑﮫ روﺷﮭﺎ و ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮش و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺘﻮﻧﯽ 

ﺑﺮش ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺗﮭﻮﯾﮫ ، رﯾﻞ ھﺎ و …

ﺑﺮش ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺣﺠﯿﻢ از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﻮارھﺎ ، ﺳﻘﻒ ھﺎ ، ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮﻧﮭﺎ و ….

اﯾﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺮ روی ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﺮھﺎ و ﻋﻤﻖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش و ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﯾﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﮫ اﺻﻔﮭﺎن :

اﺟﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺠﻤﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻧﻮاع ﮐﺮﮔﯿﺮی و ﺑﺮش ﮐﺎری ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ در ﺳﺎﯾﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در  راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮح ھﺎی ﺗﻮﺳـﻌﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﮫ در ﺷـﺮاﺋﻂ ﺧﺎص و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ دﻧﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﮔﺮدﯾﺪه و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری از ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ودر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺻﺮف زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ و ھﺰﯾﻨﮫ ای ﺣﺪود ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺳﺘﻌﻼم ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ، ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ درﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﯿﺨﻌﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎن  :

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻣﺴــﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺪود ﺑﯿﺴــﺖ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر آب ﺑﮫ اﺑﻌﺎد ﺣﺪود ﺳـﮫ ﻣﺘﺮ در ﺳـﮫ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﻮاره ، ﮐﻒ و ﺳـﻘﻒ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮫ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴـﻠﺢ ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺘﮭﺎی ﺳﯽ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در راﺳـﺘﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳـﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﮫ آب در ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﯿﺨﻌﻠﯽ اﺻﻔﮭﺎن ، ﻇﺮف ﻣﺪت  ۱۲ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﮫ ﻃﻮر ﺷـﺒﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻧﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ، ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﺧﺎص ،  در ﺷﺮاﺋﻂ وﯾﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب  و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش و ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺻﺤﻦ ھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی:

اﺟﺮای اﻧﻮاع ﮐﺮﮔﯿﺮی ، ﺑﺮش در ارﺗﻔـﺎع و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻒ ﺻــﺤﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮم ﻣﻄﮭﺮ رﺿــﻮی ، ﺑﺮش دﯾﻮارھﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﺳـﮫ ﻣﺘﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺮوژ ھﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﮫ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺤﺘﺮم و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش و ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی ﺛﺎﻣﻦ ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی :

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﺷـﮑﺎری در ﮐﻒ ﺳـﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺿـﺮﺑﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ، در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو ، از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ وﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ در ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﺗﻮﺳـﻂ دﻧﺎﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داروﺳﺎزی ﺛﺎﻣﻦ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ. 

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش و ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮدرﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ، ﺳﯿﻤﺎن اردﺳﺘﺎن و ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ :

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻘﻒ ﺳﯿﻠﻮ ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫـﺎی اﺿــﺎﻓﯽ روی اﯾﻦ ﺳــﯿﻠﻮ ﻫﺎ ، اﺟﺮای اﻧﻮاع ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎ و ﺿــﺨﺎﻣﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱۶۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در ﺳﻘﻔﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ و ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﺑﺮش ﮐﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ دﻧﺎ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳـﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺤﺘﺮم در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳـﯿﻤﺎن ﺳﭙﺎﻫﺎن ، ﺳﯿﻤﺎن اردﺳﺘﺎن و ﺳـﯿﻤﺎن آﺑﯿﮏ در ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﭼﻬﻞ ، ﺷـﺼﺖ و ﻧﻮدو ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮی و ﮔﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﺋﻂ ﺧﺎص ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .

اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش و ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮدرﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﮔﯿﻼن :

اﺟﺮای ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺷﮑﺎری ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﭼﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﯾﮑﯽ ار ﮐﻮره ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ

در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﻻد ﮔﯿﻼن ، ﻣﻮﺟﻮد در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ، اﺷﮑﺎل ، اﺣﺠﺎم و وﯾﺰﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص  ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی اﻧﻮاع ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ

و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺤﺘﺮم ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و ﻇﺮف ﺑﺎزه

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۴۰ روز.

ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ، ﭼﻪ ﺳﺎزه ای اﺳﺖ ؟

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ، ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ، ﺗﺠﺎری و اداری ﯾﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و … ،  ﺑﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ، ﺑﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻫﺮﺻﻮرت در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ، اﺳﺎس ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺑﺘﻮن و ارﻣﺎﺗﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع  ﺳﺎزه ﻫﺎ ، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ) Reinforced concrete (   اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ، در ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و اراﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪ و  ﻗﻄﺮ آرﻣﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ان ﺷﺒﮑﻪ ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاﮐﻢ ارﻣﺎﺗﻮر ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ، ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ، در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ   ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎ ﺑﻪ ان  ﺧﻂ ﺑﺮش ) Chalk line(ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮش ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﮕﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮش ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ، ﺑﺮﯾﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﺑﺘﻮن و آرﻣﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد ، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.

  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮش ) cutting ( ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺰار ﺑﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ،  ﻋﺪد ۱۲ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ۴ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﺎﺣﺎ ﺑﺮاده ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻔﺎوت ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﻦ ، ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ، از ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ، ﻣﻨﻬﺪم و ﺧﺮد ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ، ارﻣﺎﺗﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه ﺳﺎزه ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﻮاﺑﺮش ، ﺑﺮش ﺧﻮرده و از ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎوری ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺟﺪا ﺷﻮد.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﻮن ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﯿﮑﻮر دﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ﮐﻪ ﺗﻮان ﻻزم را از ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر و ﯾﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺘﻦ:

ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗ-۱

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ-۲

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮﺷﮑﺎری ﺑﺘﻦ-۳

…ﻋﺪم اﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺿﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﮑﻮر و-۴

اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ-۵

اﻧﻮاع اﺑﺰار ﺑﺮش ﺑﺘﻦ:

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ، اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺑﺮش ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺘﻮﻧﯽ ، ﺳﮕﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ، ﺑﺎ اراﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ روی دﯾﺴﮑﻬﺎی داﯾﺮه ای ﺷﮑﻞ ﻧﺼﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺴﮏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ، دﯾﺴﮏ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻨﺮ . و روﮐﺶ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ، ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺑﺰار دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺳﺮﻣﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺮﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﮕﻤﻨﺘﻬﺎی اﻟﻤﺎﺳﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﺋﺪه ﺳﺮﻣﺘﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ، ﻧﺼﺐ و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ:

در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ، ﺑﺮش ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی زﯾﺮ ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺳﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎﺳﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﺑﺮش-۱

ﺑﺘﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ: Wire Saw

Disc Saw : ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش دﯾﺴﮑﯽ-۲

Chain Saw :ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮی-۳

اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺳﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎﺳﻪ:

:دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺳﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ-۱

دراﯾﻦ دﺳﺘﻪ از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ، از اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ در ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ۱۵ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺗﺎ ۱۰۰ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر وﺟﻮد دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﯾﻠﻬﺎﯾﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎری دور ﻣﯽ ﺷﻮد.

:دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺳﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ-۲

در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ، از ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﺗﻮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ۲۵ ﺗﺎ ۷۵ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر اﺳﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای دور ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺘﻦ از ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارد ، اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ، ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻮن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﯾﺴﮑﯽ:

ﮐﻪ در دو ﻧﻮع( Floor Saw ) دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﯾﺴﮑﯽ وﯾﮋه ﺑﺮش ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎی ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﻠﻮر ﺳﺎو-۱

دﯾﺰﻟﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن ، ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﮐﻒ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧﻮع دﯾﺰﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻗﺮاردارداﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، در ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ، ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﻔﺎده ﻣ -۲

ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﮐﻒ را ﻧﯿﺰ دارد اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ  در  دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ان وال ﺳﺎو) Wall Saw ( ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ رﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻟﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﯿﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دﯾﺴﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻮان ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه وال ﺳﺎو ، از ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻄﺮ دﯾﺴﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺘﻦ وال ﺳﺎو ، ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮان ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﯾﺎ اﭘﻨﯿﻨﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ، دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از دﺳﺘﮕﺎه  ﻫﺎی وال ﺳﺎو) Wall Saw ( و ﭼﯿﻦ ﺳﺎو ) Chain Saw ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﺠﺎد ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﯾﺴﮑﯽ وال ﺳﺎوﺑﺮای ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺧﻂ ﺑﺮش ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ، در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ ﺑﺮش ، ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺘﻦ ، ﺑﺮش  ﺧﻮرده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎزه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪا

 ﺷﺪن ۴ ﺷﯿﺎر اﺿﺎﻓﻪ ، در ۴ راس ﺑﺎز ﺷﻮی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ، ﻧﺎزﯾﺒﺎﺳﺖ ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  ﺟﺎی ﺑﺮش اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش زﻧﺠﯿﺮی) Chain Saw ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﮐﻨﺠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ، ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﯾﮕﺮ ، در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﮐﺮﮔﯿﺮی ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ان ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﻣﻌﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﺘﺮاﮐﻢ اﻋﻢ از ﺑﺘﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ و ﯾﺎ از ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎک ، ﻧﺎﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ، ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺳﺮﻣﺘﻪ را ﺣﻔﻆ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻗﻄﺮ ﻣﻌﯿﻦ از ﯾﮏ ﺳﺎزه ﺑﺘﻮﻧﯽ ، ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺑﺘﻮن ﯾﺎ ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻨﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺪف از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه از ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻨﯽ وﺟﻮد دارد:

.اﻧﺠﺎم ازﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺑﺘﻦ -۱

از ﺳﻮراخ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای  ﻋﺒﻮر دادن ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﺑﺮق و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﻬﻮﯾﻪ ، ﻓﺎﺿﻞ اب و ﻏﯿﺮه-۲

اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ، در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺳﯿﻤﯽ اﻟﻤﺎﺳﻪ ، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻮراخ ﻻزم ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ﺳﯿﻢ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺮﮔﯿﺮی در ﺑﺘﻦ ، اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ، ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻦ:

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮ ﮔﯿﺮی ﺑﺘﻦ در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

:دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻦ ﺑﺮﻗﯽ-۱

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در دو ﻧﻮع ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۵ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺧﺎص ، دارای ﺣﺠﻢ و وزن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان ﺧﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﮐﺮﮔﯿﺮی ، ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

:دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺑﺘﻮن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ-۲

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮان ﻻزم ﺧﻮد را از ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ دﺳﺘﮕﺎه ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺗﻮان ۷۵ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ، ﻧﯿﺰ ﻇﺮﻓﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ان ، ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺮﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎی زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.