دی ۱۳۹۶

وحده دنا لقطع الخرسانه

وحده دنا لقطع الخرسانه : ومن مفاخر مجمّع دنا ماشین الصناعی هی أنّه یمتلک عده أنواع الأجهزه والمعدّات المتقدّمه لقطع الهیاکل الخرسانیه منها المسلّحه وغیر المسلّحه والتی هی من نوعها تحظى بالفعالیه العالیه والفریده، وأیضاً بالتمتّع بالأخصائیین المجرّبین والمبدعین قد ... بیشتر بخوانید
برش بتن

ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﻧﺎ

واﺣﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ دﻧﺎ : از اﻓﺘﺨﺎرات ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻـﻨﻌﺘﯽ دﻧﺎﻣﺎﺷﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮش ﺳـﺎزه ھﺎ ی ﺑﺘﻨﯽ اﻋﻢ از ﻣﺴـﻠﺢ  و  ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﮫ در ﻧﻮع ﺧﻮد از ﮐﺎراﺋﯽ ... بیشتر بخوانید
برش بتن

برش بتن و روش های برش بتن

برش بتن و روش های برش بتن و کرگیری برش بتن به عملیات میگویند که طی آن بر مبنای نیاز تغییری در وضعیت چهارچوب قبلی به واسطه‌ی برش ایجاد میکنیم . اکنون با توجه به آنکه نیاز ما چیست روش‌های ... بیشتر بخوانید
تماس با ما : ۰۹۱۳۱۲۵۰۱۲۴