عملیات برش بتن در سیتی سنتر قشم

اجرای عملیات برش بتن به صورت پیشرفته در سیتی سنتر 1 قشم