گزارش پروژه برش بتن سیتی سنتر قشم

اجرای عملیات برش بتن به صورت پیشرفته در سیتی سنتر 1 قشم توسط شرکت دنا برش قطب