ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺑﺮش بتن

 ﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ان ، ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺴﻠﺢ ، در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻠﻢ ﮔﭽﯽ ﯾﺎ ﻣﺎژﯾﮏ ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎ ﺑﻪ ان ﺧﻂ ﺑﺮش (Chalk line) ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ تجهیزات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮش ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﺰاري ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﮕﻤﻨﺖ اﻟﻤﺎﺳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮش سازه های بتونی، ﺑﺮﯾﺪه خواهد ﺷﺪ.

برش بتن

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮش ﺑﺘﻦ ، ﺑﺘﻮن و آرﻣﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﻣﯿﻠﮕﺮد ، همزمان ﺑﺮش خواهد ﺧﻮرد.
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺮش ) cutting ( ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺰار ﺑﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﻋﺪد 12 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ 4 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﯿﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﺎﺣﺎ ﺑﺮاده ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮش ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در برش فونداسیون های بتن مسلح به دلیل عدم دسترسی به زیر و یا کناره های فونداسیون، روش کرگیری متوالی اغلب تنها روش قابل استقاده می باشد . چون در روش برش با کاتر کف بر معمولا با توجه به وارداتی و بعضا بسیار گران بودن کاتر های عمیق بر، اکثریت قریب به اتفاق کاتر های بتن موجود در بازار کشور عمیق بر نبوده و قادر به انجام برش در اعماق بیش از ۳۰ الی نهایتا ۴۰ سانتیمتر نمیباشند ( ضخامت فونداسیون در این پروژه برابر با ۷۰ سانتیمتر از روی بتن مگر بود )، همچنین با توجه به باریک بودن نوار ها در بسیاری از نقاط امکان حرکت و جابجایی کاتر روی نوارها در این پروژه عملا وجود نداشت.

یکی از  آخرین روش های جدید و نو آورانه برای قطع سازه های بتنی عظیم و ضخیم استفاده از روش برش سیمی یا همان سیم برش می باشد. این روش ابتدا در معادن توسعه یافت اما با تغییر بافت و تقویت سیم برش قابلیت قطع بتن و فولاد را پیدا نمود. این روش برش بتن باعث صرفه جویی در زمان هنگام برش سازه های بتنی عظیم و با ضخامت بالا می باشد. استفاده از این روش برای مواردی که فضای محیط کاری اندک و خیلی کوچک باشد که از مزایایی این روش می باشد. بوسيله اين روش برش بتن مي توان شكل هاي مختلف با هر ابعادي را در بتن ايجاد نمود. از ويژگي هاي اين روش انجام برش در هر نوع سطوح عمودي و افقي و شيبدار و حتي در

کاشت انکر بولت در بتن
از این روش زمانی استفاده می شود که بخواهیم اجسام سنگین را به سازه متصل و پیچ کنیم.

این مقاله در سایت برش بتن  دنا اصفهان نوشته شده است.

انجام کلیه عملیات برش بتن با بهترین کیفیت توسط شرکت دنا ماشین قطب

آدرس : اصفهان،كيلومتر 5 جاده تهران،شهرك صنعتي محمود آباد، بين فرعي 20 و 22 دنا ماشين قطب

تلفن : ۰۹۱۳۴۱۳۵۹۶۱

برش بتن

denaboreshبرش بتنبرش بتن در اصفهانبرش بتوندنا برشدنابرشکرگیری

.

تماس با ما : ۰۹۱۳۷۳۰۷۸۹۰